Certificados

Administradores de Fincas

Despacho: 43820    CALAFELL AVGDA. MOSSEN JAUME SOLER 57, LOCAL –

Tel./WhatsApp: +34 977 69 36 59

Oficina virtual: www.fincasarcos.com

Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe

Orden De domiciliación de adeudo directo SEPA
Referència de l'ordre de domiciliació / Referencia de la orden de domiciliación
Quotes i derrames de la Comunitat de Propietaris / Cuotas y derramas de la Comunidad de Propietarios
Creditor, C.I.F. – N.I.F. / Acreedor, C.I.F., N.I.F.
Direcció - C.P.- Població – Provincia – Pais / Dirección- C.P.-Población – Província - Pais

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu (A) a FINCAS ARCOS Administradors de finques (FINCAS ARCOS GAVIÑO S.L.) en representació de la «NombreComunidad» a enviar ordres a la vostra entitat financera per girar càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financera, per cobrar els imports corresponents al vostre compte, d’acord amb les instruccions de FINCAS ARCOS (FINCAS ARCOS GAVIÑO S.L.). Entre d’altres, teniu el dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions del contracte subscrita amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostre en el termini màxim de vuit setmanes a partir de la data en que es va girar en el seu compte. Pot demanar més informació sobre els seus drets, en la seva entitat financera.

Mediante esta firma de orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) a Fincas Arcos (FINCAS ARCOS GAVIÑO SL) en representación de la «NombreComunidad»a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad, para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

[field id="NombreComunidad"]
[field id="CIF"]
[field id="Ciudad"]
[field id="Banco"]
[field id="Cuenta"]
[field id="Tipopago"]
[field id="Localidad"]
[field id="Fecha"]
[field id="Nombretitular"]
[field id="Direccion"]
[field id="pais"]